AKTUALNOŚCI

ID: 366

Raport bieżący nr 41/2013 z dnia 03.09.2013 r. - Zawarcie umów nabycia aktywów o znacznej wartości.

powrót


Zarząd spółki Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że w wyniku zawarcia w dniach 02 września 2013 roku oraz w dniu 03 września 2013 roku umów Jupiter SA nabyła łącznie 3.528 udziałów w spółce Gremi Media sp. z o.o. o z siedzibą w Warszawie wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 3.528.000,00 zł, stanowiących 40,37 % w kapitale zakładowym spółki Gremi Media sp. z o.o. uprawniających do 3.528 głosów stanowiących 40,37 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Gremi Media sp. z o.o. Nabycie to ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.
Nabycie przedmiotowych udziałów nastąpiło na mocy 4 umów datio in solutum zawartych ze spółką Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, która w dniu 30 sierpnia 2013r. przystąpiła do zobowiązań po stronie Grzegorza Hajdarowicza i w dniu 02 września 2013r ww. udziałami spłaciła wierzytelności Jupiter wynikające z poniższych umów:

(1) umowy pożyczki z dnia 02 grudnia 2008 r.
(2) umowy pożyczki z dnia 06 lutego 2009 r.
(3) umowy pożyczki z dnia 29 maja 2009 r.
(4) umowy pożyczki z dnia 21 października 2009 r.
(5) umowy pożyczki z dnia 21 grudnia 2009 r.
(6) umowy pożyczki z dnia 23 czerwca 2010 r.
(7) umowy pożyczki z dnia 21 lipca 2011 r.
(8) umowy pożyczki z dnia 03 kwietnia 2008 r.
(9) umowy pożyczki z dnia 02 czerwca 2008 r.
(10)umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2008 r.,
(11)umowy pożyczki z dnia 16 marca 2009 r.
(12)umowy pożyczki z dnia 30 czerwca 2011 r.
(13)porozumienia konwersyjnego z dnia 30 grudnia 2011 r.

a w dniu 03 września 2013r. spłaciła wierzytelności spółki Jupiter S.A. wynikające z umów:
(14)umowy pożyczki z dnia 02 listopada 2010 r.
(15)umowy pożyczki z dnia 30 października 2007 r.

Również w dniu 02 września 2013r. w wyniku wykonania porozumienia przedinwestycyjnego z dnia 02 października 2012 r., z którego prawa przeszły na spółkę Jupiter S.A. w dniu 29 sierpnia 2013r. tj. w dniu połączenia spółki Jupiter S.A. ze spółką Forum XIII Alfa sp. z o.o., została zawarta ze spółkę Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta spółka komandytowo-akcyjna umowa przeniesienia 284 udziałów w spółce Gremi Media sp. z o.o. na rzecz Jupiter S.A.
Na mocy ww. umów udziały w spółce Gremi Media sp. z o.o. zostały nabyte za kwotę wynoszącą 22.537,00 zł za jeden udział, ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny (biegłego).
Ponadto w dniu 02 września 2013r. spółka Jupiter S.A. nabyła łącznie 780 udziałów w spółce Gremi Media sp. z o.o. w wyniku wykonania 2 przedwstępnych umów sprzedaży, z których prawa w dniu 30 sierpnia 2013 r. przeszły na spółkę Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta spółka komandytowo-akcyjna. W wyniku wykonania umowy przedwstępnej:
(1) zawartej dnia 06 października 2011r. spółka Jupiter S.A. nabyła 345 udziałów spółki Gremi Media sp. z o.o. za cenę określoną w umowie przedwstępnej i wynoszącą 4.423.077,05 zł
(2) zawartej dnia 21 września 2011r. 435 udziałów spółki Gremi Media sp. z o.o. za cenę ustaloną w umowie przedwstępnej i wynoszącą 5.576.922,95 zł.

Nabyte udziały stanowią aktywa o znacznej wartości z uwagi na to, że ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna - § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozp. MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.


powrót